Informacje i ogłoszenia

2007-10-30Wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu zadłużenia czynszowego
Wniosek o rozłożenie na raty w formie pliku pdf


Wzór wnioseku o rozłożenie na raty zaległości z tytułu zadłużenia czynszowego:

 (Nazwisko i Imię / Nazwa)                  Bystrzyca Kłodzka, dnia .........................

 

.....................................................

                                 (adres) 

.....................................................

                                  (adres) 

.....................................................

                          (tel. kontaktowy)                                   
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                   w Bystrzycy Kłodzkiej

                                   ul. Osiedle Szkolne 10

   

            Proszę o rozłożenie mojej zaległości z tytułu zadłużenia czynszowego / kredytowego1) na .................... rat2), począwszy od .............................3).

Prośbę swą motywuję tym4) .......................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................                                                          
Z poważaniem

 

                                     ................................................................

                                                       (własnoręczny podpis)


1)       niepotrzebne skreślić,
2)       liczba rat dla lokali mieszkalnych wynosi od 2 do 2 rat; dla lokali użytkowych od 2 do 6 rat,
3)       podać miesiąc i rok od ktorego ma nastąpić spłata 1 raty zadłużenia (od następnego miesiąca w którym  złożono wniosek),
4)       uzasadnienie rozłożenia zadłużenia na raty ma być zgodne z regulaminem prowadzenia windykacji obowiązującego od dnia 01.11.2007 rok.
Design by ProjektB, © Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrzycy Kłodzkiej